Zmień ustawienia przeglądarki

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkown­iku Internetu,

Wiele stron inter­ne­towych zapisuje na Twoim kom­put­erze, a dokład­niej w schowku konkret­nej przeglą­darki (Fire­fox, Inter­net Explorer, Chrome i inne) na Twoim kon­cie użytkown­ika kom­put­era lub tele­fonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamię­ty­wane są Twoje indy­wid­u­alne ustaw­ienia i dzięki nim możesz się zal­o­gować do swo­jej poczty.

Autorzy stron inter­ne­towych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkown­ików do nich zagląda i co konkret­nie czy­tają, a co obchodzą z daleka.

Infor­ma­cje zbier­ane przy uży­ciu plików cookie mogą też służyć do zbiera­nia infor­ma­cji o Tobie w celach hand­lowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęś­cie, jeżeli uważasz, że obec­ność plików cookie narusza Twoją pry­wat­ność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkret­nej wit­ryny albo w ogóle dla wszys­t­kich połączeń z Two­jej przeglądarki.

W przeglą­darce Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”.

Przeglą­darka daje Ci możli­wość zaz­naczenia, że nie chcesz być śled­zony w ogóle albo usunię­cia poje­dynczych ciasteczek poszczegól­nych witryn.

W przeglą­darce Microsoft Inter­net Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje inter­ne­towe” i w nich zakładkę “Prywatność”.

Spec­jal­nym suwakiem możesz reg­u­lować ogólny poziom pry­wat­ności albo przy­ciskiem “Wit­ryny” zarządzać ustaw­ieni­ami poszczegól­nych ser­wisów internetowych.

W przeglą­darce Google Chrome

W menu ukry­tym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglą­darki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglą­da­nia…”. Oprócz możli­wości czyszczenia plików cookie, zna­j­duje się tam link “Więcej infor­ma­cji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji pry­wat­ności przeglądarki.

W przeglą­darce Opera

Przy­ciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustaw­ienia” i dalej “Wyczyść his­torię przeglądania…”.

Oprócz możli­wości ska­sowa­nia już ustaw­ionych plików cookie, jest tam też przy­cisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawan­sowanych opcji dla poszczegól­nych witryn.

W przeglą­darce Apple Safari

W menu “Safari” wybierz “Pref­er­encje” i w nich zakładkę “Pry­wat­ność”. Zna­jdziesz w niej liczne opcje doty­czące plików cookie.

W tele­fonach komórkowych, table­tach i innych urządzeni­ach mobilnych

Każdy model tele­fonu może tę funkcję obsługi­wać w inny sposób. Dlat­ego zachę­camy do zapoz­na­nia się z opc­jami pry­wat­ności w doku­men­tacji na stronie inter­ne­towej pro­du­centa Two­jego urządzenia mobilnego.

Dziękuję za uwagę,